Organika

Vendim nr. 91/2022

Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 98/2014 ”Për miratimin e strukturës, oranikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil’‘, i ndyshuar.