Lirimi i nëpunësit civil deklarohet me vendim të:

  • Njësisë së burimeve njerëzore të institucionit, ku nëpunësi ushtron detyrën;
  • DAP-it për anëtarët e TND-së.