Instituti i përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil është mbarimi i statusit të nëpunësit civil për shkak të lirimit, largimit nga shërbimi civil si pasojë e procedimit disiplinor, dorëheqjes, arritjes së moshës së pensionit, vdekjes së nëpunësit civil, pavlefshmërisë së aktit të emërimit, humbjes së zotësisë për të vepruar apo shtetësisë shqiptare dhe dënimit për vepër penale me vendim të formës së prerë.