Nëpunësit civilë që lirohen për shkak të mbylljes dhe ristrukturimit të institucionit, në momentin e largimit përfitojnë dëmshpërblimin përkatës në përputhje me vjetërsinë në punë, sipas rasteve të mëposhtme:

  • deri në një vit eksperiencë pune si nëpunës civil, paga e 1 muaji;
  • nga 1 – 3 vjet eksperiencë pune si nëpunës civil, paga e 3 muajve;
  • nga 3 – 6 vjet eksperiencë pune si nëpunës civil, paga e 6 muajve;
  • nga 6 – 9 vjet eksperiencë pune si nëpunës civil, paga e 9 muajve;
  • mbi 9 vjet eksperiencë pune si nëpunës civil, paga e 12 muajve.